Raw Chips

Basant Bahar sewai
650 g
40  
Surya Sewai
2 × 150 g
14  
Anpurna Bhuni Sewai
1 × 105 g
15  
Maikroni
1 × 250 g
13  
Fopi Chips
1 × 250 g
13  
Chips
1 × 250 g
20  
Shree Durga Papad
1 × 200 g
40